Symtom på infantilt hemangiom

Vilka symtom och tecken finns på infantilt hemangiom?

Infantila hemangiom syns inte vid födelsen, men det finns två hudförändringar som kan vara förstadier till ett hemangiom: Det kan vara en vit fläck där kärlen har dragit ihop sig, ett så kallat ”anemiskt nevus”, sannolikt kopplat till lokal syrebrist, eller en röd fläck, telangiektasi, ofta med ojämna kanter. Dessa tidiga hudförändringar ger ingen ledning till hur stor den slutliga kärltumören kommer att bli.

Infantila hemangiom visar sig oftast inom några dagar eller veckor efter födelsen. Denna fördröjning mellan födelse och tillväxtfas är en ledtråd som hjälper läkaren att ställa diagnosen infantilt hemangiom. Tillväxtfasen pågår under barnets första 3 månader, men den kan fortsätta tills barnet är 8 månader om det är ett ytligt och 12 månader om det är ett djupt infantilt hemangiom. I sällsynta fall kan tillväxten pågå tills barnet är 2 år.

Efter tillväxtfasen stabiliseras de flesta infantila hemangiom och går sedan långsamt tillbaka under några månader eller år. I en del fall överlappar de två faserna varandra så att den ytliga delen går tillbaka medan den djupa delen fortsätter att växa. I 60 % av fallen har hemangiomet försvunnit när barnet är 4 år och i 75 % av fallen vid 7 år. En del hemangiom kan kvarlämna en fibrös fettvävnad, med eller utan hudförändringar, även efter att själva hemangiomet har gått tillbaka.

Även annan påverkan på utvecklingen har rapporterats hos en del barn med infantilt hemangiom. Två syndrom är numera väl kända: PHACE-syndromet och PELVIS/SACRAL-syndromet.

Genom att snabbt upptäcka och behandla infantila hemangiom vill man minska eller helt kunna eliminera eventuella följdtillstånd. Även om de flesta tumörer går tillbaka av sig själv kan de leda till permanenta kvarstående förändringar såsom fibrös fettvävnad, ärrbildning och telangiektasier (synliga blodkärl). Komplikationer till hemangiom är kvarstående vanprydnader, ärr som inte försvinner, sårbildning, blödning, försämrad syn, luftvägsobstruktion, och hjärtsvikt.

Ytliga hemangiom

Ytligt hemangiom

 


 

Djupa hemangiom

Djupt hemangiom

 


 

Hemangiom av blandtyp

Hemangiom av blandtyp

 


Källor

Labreze 2011 JEADV Part I

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013. Visit website »